Ouderbetrokkenheid

Goed contact en regelmatig overleg tussen ouders en de pedagogisch medewerkers vormen de basis voor goede kinderopvang. Hierdoor kunnen ouders en pedagogisch medewerkers de verschillende werelden voor het kind ‘verbinden’.

Oudercommissie
We hechten veel waarde aan de samenwerking met ouders op al onze locaties. Om die reden streven we ernaar dat al onze locaties een oudercommissie (OC) hebben. Naast dat het verplicht is gesteld, vinden we het een belangrijke toegevoegde waarde om ouders actief te betrekken bij de wijze waarop kinderen worden opgevangen.
Er wordt gesproken over het reilen en zeilen op de locatie maar ook over beleidsmatige aspecten van de kinderopvang. Het is fijn om hierover met ouders van gedachten te wisselen en te luisteren naar ideeën en wensen!

Activiteitencommissie
Op sommige locaties is naast de oudercommissie ook een activiteitencommissie (AC) actief of maken zij deel uit van de OC. De AC speelt met name een rol bij het organiseren van leuke activiteiten op de locatie. 

Centrale oudercommissie
Daarnaast hebben we een centrale oudercommissie (COC). Deze bestaat uit leden van diverse lokale OC’s en spreekt 2 keer per jaar met onze directeur-bestuurder en het management team. Zij denkt mee over het organisatiebeleid en wordt tevens uitgenodigd voor de jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst.

Wil je een keer aanwezig zijn bij een overleg of zitting nemen in de activiteiten- of oudercommissie? Heel fijn! Laat dit dan weten aan de mentor van je kind en de manager kinderopvang van de locatie neemt contact met je op.

Scroll naar boven