Ruilen en extra dagdelen

Avonturijn biedt professionele opvang aan kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. We kennen kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en daarnaast biedt Avonturijn buitenschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar. Avonturijn heeft er voor gekozen om reguliere opvang te bieden, waarbij regelmaat voor de kinderen en hun ouders belangrijk is. Dit betekent onder andere dat er in de dagelijkse opvang zoveel mogelijk dezelfde pedagogisch medewerkers op een groep werkzaam zijn. Ook kinderen hebben hun vaste (stam)groep, zodat ze elkaar goed leren kennen en de omgeving en mensen vertrouwd zijn voor de kinderen.

Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat ouders soms behoefte hebben aan opvang op een andere dag of een extra dag opvang, dan op de dag dat afgesproken is. Om aan deze wens tegemoet te komen zijn hierover de volgende afspraken gemaakt:

NB.: Hierna zal het uitgevallen dagdeel “vervallen dagdeel” en het dagdeel waarop deze gecompenseerd gaat worden “ruildagdeel” genoemd worden.

 

Gemaakte afspraken voor de ruilservice zijn:

 

 • Een dagdeel is een morgen of een middag;
 • Ruilen bij de bso kan alleen als:  
  1. het gelijkwaardige omvang van opvanguren betreft of
  2. een langer dagdeel dat geruild wordt tegen een korter dagdeel
  3. indien mogelijk kan een ruiling van een kort dagdeel naar een lang dagdeel
   worden aangevuld met bijgekochte uren; of 2 korte dagdelen ruilen voor 1 lang dagdeel. Een dagdeel kan slechts 1x geruild worden. Optie 1. en 2. kunnen ouders niet in Konnect aanvragen maar kan door de medewerkers van de afdeling Kindplanning in overleg met ouders wel worden ingepland.   
 • De landelijk erkende feestdagen waarop Avonturijn gesloten is komen niet in aanmerking als vervallen of op te nemen dagdelen;
 • Een ruildagdeel is alleen mogelijk wanneer de groepsgrootte dit toelaat;
 • Het verzoek om te ruilen van dagdeel dienen ouders door middel van het Ouderportaal Konnect in te dienen en is pas van kracht nadat het verzoek definitief is goedgekeurd.
 • Een vervallen dagdeel kan binnen een volle week voor tot een volle week na het vervallen dagdeel geruild worden;
 • Ruildagdelen zijn per kind;
 • Er kan per jaar maximaal 10 keer per kind geruild worden;
 • Om pedagogische redenen* is er geen ruilmogelijkheid voor 0-4 jarigen in de periode juli-augustus-september.
  (*vanwege de vakantieperiode worden dikwijls invalkrachten ingezet naast een vaste medewerker. De invalkracht kent de kinderen minder goed dan de vaste medewerkers en als de samenstelling van de groep dan ook nog steeds wisselt, geeft dit minder stabiliteit.)
 • Ruilen van dagdelen is kosteloos.

NB.: in verband met de planning en inroostering van het personeel kan de afdeling Kindplanning dikwijls pas kort van te voren beoordelen of ruilen mogelijk is.

 

Extra dagdelen

Mocht u voor uw kind be­hoefte hebben aan extra opvang buiten de normale opvang, dan kan, indien de groepsgrootte dit toelaat, tegen betaling, deze extra opvang afgenomen worden. Ook dit dien je aan te vragen via het ouderportaal van Konnect. Aan de hand van de bezetting wordt beoordeeld of er op het gewenste dagdeel plaats is en of de personeelsbezetting toereikend is. In de schoolvakanties kijken we ook naar het vakantieprogramma van de bso.

De medewerker van Kindplanning laat je indien mogelijk ca. 14 dagen van tevoren, via het ouderportaal van Konnect, weten of het dagdeel toegezegd kan worden. Als eerder duidelijk is dat de extra aanvraag geaccepteerd kan worden, dan ontvang je de toezegging vanzelfsprekend ook eerder.

Een extra dagdeel is in de eerste instantie altijd op de groep waarin je kind geplaatst is. Als op deze groep geen plaats is, maar wel bij een andere, identieke groep dan is de opvang ook daar mogelijk als de ouder daar geen bezwaar tegen heeft en dit schriftelijk aan ons kenbaar maakt (richtlijnen GGD). De medewerker van de Kindplanning zal hierover contact opnemen met de pedagogisch medewerkers van de groep waarin de plaatsing wel mogelijk is. De kosten van extra opvang worden na afloop van de maand in rekening gebracht.

 

Afmelden van je kind

Samenhangend met bovenstaande wordt aan de ouders gevraagd om, zodra ze weten dat hun kind niet naar de opvang komt, dit tijdig aan ons door te geven. Afmelden voor een dag of aantal dagen kan eveneens via het Ouderportaal van Konnect, Zo weten wij of er ruimte is op de groep voor een ander (extra) kind of kunnen we rekening houden met het programma en/of de inroostering van het personeel. Zeker in de schoolvakanties is het prettig dat wij hiervan tijdig op de hoogte te zijn.

Scroll naar boven