Bestuur en management

Inleiding

Stichting kinderopvang Avonturijn biedt professionele opvang met een warm hart. Avonturijn wil in haar werkgebied dé kinderopvangorganisatie zijn! In de Achterhoek heeft Avonturijn meer dan 35 locaties voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en speelleergroepen. Daarnaast biedt Avonturijn gastouderopvang aan in de Achterhoek.

Avonturijn is een maatschappelijke organisatie en beoogd niet het maken van winst. Alle inkomsten investeren we in onze dienstverlening aan kinderen & ouders en aan deskundigheid programma’s voor onze medewerkers.

Avonturijn-header4

Deugdelijkheid

Iedereen die werkzaam is binnen Avonturijn, bestuurders en interne toezichthouders voorop, werkt vanuit het vertrouwen van belanghebbenden en van de wetgever. Bestuurders en toezichthouders stellen daar een goede kwaliteit en continuïteit tegenover, vanuit een bewustzijn van deugdelijkheid.

Deugdelijkheid wordt omschreven als “degelijk, solide, goed: aan alle eisen voldoend”.

Een goede governancecode helpt daarbij. De code kan op zo’n manier helpen om toezicht en bestuur integer, maatschappelijk verantwoord en efficiënt vorm te geven. Avonturijn maakt de keuze om zich te verbinden aan de Governancecode Kinderopvang 2019 en Avonturijn onderschrijft deze code.

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen Stichting Avonturijn. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving. Het bestuur van Avonturijn is lid van de Branchevereniging Directeuren in de Kinderopvang (BDKO).

Raad van Toezicht

Toezicht houden, meedenken, advies geven aan het bestuur en verantwoording afleggen door het bestuur: dat zijn in het kort de taken van de Raad van Toezicht van Avonturijn. Zij volgt kritisch het functioneren van Avonturijn en bewaakt de ontwikkeling en de continuïteit. De Raad van Toezicht vergadert minimaal 5 keer per jaar met het bestuur. In deze vergaderingen komen onderwerpen aan de orde, zoals de jaarrekening, de kwartaalrapportages, de begroting en de tariefstelling. Daarnaast vergadert de Raad van Toezicht jaarlijks met de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden met een brede expertise in hun vakgebied. De Raad van Toezicht is lid van vereniging van intern toezichthouders uit de sectoren onderwijs en kinderopvang (VTOI-NVTK).

Meer gegevens over het bestuur van Avonturijn en de Raad van Toezicht vindt u hier.

Oudercommissies

In de oudercommissies bespreken ouders met de manager kinderopvang en pedagogisch medewerkers van Avonturijn alle beleidszaken die voor ouders en kinderen van belang zijn. De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een dagopvang, buitenschoolse opvang, speelleergroep locaties en gastouderopvang. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang, door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

Onze oudercommissies zijn lid van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BoinK).

Ondernemingsraad

Medezeggenschap is belangrijk bij Avonturijn. Conform de Wet op de ondernemingsraden (WOR) hebben wij een ondernemingsraad. De ondernemingsraad is een personeelsvertegenwoordiging en heeft tot taak het bestuur te adviseren en de ontwikkelingen van Avonturijn kritisch te volgen, waarbij de belangen van de medewerkers vooropstaan. De ondernemingsraad vergadert regelmatig met het bestuur.

Klokkenluidersregeling

Avonturijn vindt het belangrijk om een deugdelijk integriteitsbeleid te voeren, een goed klokkenluidersbeleid maakt daar onderdeel van uit. Bekijk de Klokkenluidersregeling hier.

Jaaroverzicht 2022

Over het jaar 2022 is de jaarrekening (voorzien van een accountantsverklaring) goedgekeurd  door de Raad van Toezicht.

Scroll naar boven