Voorwaarden om als gastouder aan het werk te gaan

Aan welke voorwaarden moet een gastouder van Avonturijn voldoen?

Wettelijke eisen aan

De gastouder:

 1. is 18 jaar of ouder;
 2. kan een verklaring omtrent gedrag overleggen;
 3. alle inwonende boven de 18 jaar kunnen eveneens een verklaring omtrent gedrag overleggen;
 4. heeft minimaal een diploma helpende zorg en welzijn niveau 2;
 5. is in het bezit van een geldig certificaat kinder EHBO; (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten/regelingen/2015/03/27/register-ehbo-certificaten )
 6. is bereid mee te werken aan de “risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid” en is bereid veiligheidsmaatregelen te treffen die de wet en het gastouderbureau stelt.

Aanvullende voorwaarden die Avonturijn stelt aan gastouders om kwalitatief goede opvang te kunnen bieden

De gastouder:

 1. kan zelfstandig werken;
 2. stelt zich actief lerend op;
 3. bezit verantwoordelijkheidsgevoel en goede contactuele eigenschappen;
 4. is in staat tot het bieden van een continue en stabiele opvang gedurende langere tijd;
 5. is bereid zich te houden aan de normen voor gastouderopvang;
 6. zal wijzigingen in de gezins- en/of opvangsituatie aan de ouders van de gastkinderen doorgeven, zodra deze bekend zijn.;
 7. gaat zorgvuldig om met de informatie van gezinnen;
 8. is niet onder behandeling (geweest) bij een psycholoog, psychiater of soortgelijke hulpverlener voor persoonlijkheidsproblematiek, geestesziekte of soortgelijke aandoening;
 9. heeft een positieve houding ten opzichte van kinderopvang, zo ook de eventuele huisgenoten;
 10. biedt kinderen voldoende ruimte om te spelen, eten en slapen;
 11. zorgt voor een veilige en gezonde omgeving;
 12. volgt jaarlijks de herhalingscursus kinder-EHBO (wettelijk is de norm eenmaal per twee jaar);
 13. wordt elke twee jaar geschoold voor de ‘Meldcode’ en weet hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling;
 14. werkt aan de individuele ontwikkeling van het kind;
 15. bespreekt eventuele zorgen over de ontwikkeling van kinderen met ouders;
 16. begeleidt en biedt ruimte aan interacties tussen de kinderen onderling;
 17. staat open voor feedback;
 18. respecteert andere ideeën en een andere levenswijze van de ouders/verzorgers.

Dienstverlening gastouderbureau Avonturijn

 1. Altijd persoonlijk contact, zowel met ouders als met gastouders (o.a. risico inventarisatie, intake, koppelingsgesprek, evaluaties), het wettelijk minimum aantal contacturen van 16 uur/jaar wordt door Avonturijn aantoonbaar gehaald. Dikwijls zelfs nog meer.
 2. Professionele ondersteuning – voortdurende persoonlijke beschikbaarheid voor advies.
 3. Goed geschoolde medewerkers – pedagogisch deskundig.
 4. Advies op maat en servicegericht
 5. Uitstekende GGD inspectierapporten van zowel gastouderbureau als van gastouders (ook bij vervolginspecties).
 6. Uitgebreid scholingsaanbod voor gastouders (4x per jaar).
 7. Intervisie voor gastouders
 8. Wij meten de tevredenheid van gastouders en ouders door een driejaarlijks benchmark onderzoek. Wij behoren tot één van de beste gastouderbureaus van het land (tevredenheidsonderzoek gastouder en ouders – http://www.nl-eyes.nl/ ; voorjaar 2017)
 9. HKZ gekwalificeerd, onze procedures en uitvoering ervan worden jaarlijks geïnspecteerd door TüV Nederland.
 10. Ondersteuning bij scholing HZW niveau 2.