Bestuur en Management

Zo hebben we het georganiseerd…

Toezichthoudend bestuur
Als stichting heeft Avonturijn een toezichthoudend bestuur. Het bestuur van Avonturijn hanteert de Governance Code en is eindverantwoordelijk voor het beleid en de algemene zaken binnen Avonturijn. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen bestuur en management zijn vastgelegd in het Reglement bestuur-directie van Avonturijn. Het bestuur is met vijf leden klein én slagvaardig. Het bestaat uit een zestiger, vijftigers en veertigers en 60% is man. Jaarlijks evalueert het bestuur haar beleid en het eigen functioneren. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af in het Bestuursverslag en in de zelfevaluatie. De samenstelling van het bestuur evenals het overzicht (neven)functies en het rooster van aftreden kunt u hier inzien.

Gelet op het belang dat Avonturijn hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid, heeft de organisatie een klokkenluidersregeling opgesteld. De Ondernemingsraad heeft op 24 april 2017 hieraan haar instemming verleend. De volledige regeling kunt u hier inzien. Om het bezoldigingsbeleid binnen de organisatie vast te stellen is in 2018 het reglement van de Renumeratiecommissie vastgesteld.

Stichting Kinderopvang Avonturijn is een middelgrote kinderopvang organisatie en biedt professionele opvang met een warm hart. Avonturijn wil dé kinderopvangorganisatie in een straal van 20 kilometer rondom Ruurlo zijn. We sluiten in ons aanbod aan bij ontwikkelingen in de samenleving en vragen van ouders.

Jaarlijks laten wij u zien en lezen waar wij aan hebben gewerkt en wat wij hebben gerealiseerd in onze jaarverslagen.
Hierbij de doorlink naar het  jaarverslag van 2016. Het jaarverslag van 2017 is hier te lezen.

Ondernemingsraad
Het bestuur van Avonturijn overlegt twee maal per jaar met de leden van de Ondernemingsraad. Hier leest u het Jaarverslag van de Ondernemingsraad 2017 en krijgt u een indruk waar zij zich het afgelopen jaar voor hebben ingespannen.

Managementteam 
Kinderopvang Avonturijn wordt dagelijks aangestuurd door de directeur en haar managementteam. Het managementteam bestaat naast de directeur uit drie unithoofden en ook het hoofd bedrijfsbureau maakt deel uit van het managementteam. We leggen de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Het unithoofd is verantwoordelijk voor alle locaties en de contacten met de samenwerkingspartners binnen haar unit.

Waarborgen kwaliteit
Naast de verantwoordelijkheid voor de unit, is het unithoofd ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van en de veiligheid en gezondheid binnen deze unit. De implementatie van het kwaliteitshandboek en de GGD-inspecties vallen hier ook onder. Dit betekent eenheid van beleid om de kwaliteit van elke werksoort te waarborgen.